- poplatky -

 ČÚ: 227889326/0600

druh

člen

nečlen

Členský příspěvek 500 Kč  500 Kč
 + vstupní poplatek pro nové členy   300 Kč
     
Svod mladých 200 Kč 200 Kč
Bonitace  600 Kč 5 násobek
* Individuální bonitace 3000 Kč 5 násobek
 + posuzovné individuální bonitace 2600 Kč 2600 Kč
     
* Kontrola vrhu za 1 štěně (zápisné, administrativa) 150 Kč 5 násobek
* Expresní krycí list  1000 Kč 5 násobek
Cestovné 7 Kč/ km  7 Kč/ km
     

Poplatky se řídí řády a stanovy KBO.

Jsme nevýdělečná organizace. Finanční prostředky na činnost klubu získáváme z členských poplatků, z výdělků z pořádání výstav, svodů a bonitací, z poplatků za krytí, z poplatků za kontroly vrhu a ze sponzorských darů.


* Individuální bonitace:

Viz bonitační řád. Poplatek za individuální bonitaci (také posuzovné, cestovné) musí být uhrazen předem na účet klubu.

* Expresní krycí list:

Expresní vystavení KL do 3 pracovních dnů, splatné předem.

* Kontrola vrhu:

V souladu se stanovami ČMKU, Řádem ochrany zvířat při chovu psů, Zápisním řádem ČMKU a KBO (řád KBO VII./5.) se provádí povinná kontrola vrhu v dané chovatelské stanici. Cílem kontroly vrhu štěňat u chovatele (chovatel je majitel feny v době vrhu) je stav ubytování štěňat a matky, péče o štěňata, kondice a zdraví štěňat, velikost a kondice odpovídající věku, není-li porušován Řád ochrany zvířat při chovu psů, Zákon na ochranu zvířat proti týrání, zda se u chovatele nachází stejný počet štěňat, které uvedl do knihy odchovů, zda jsou štěňata řádně čipovaná, očkovaná a odčervená. Dále kontrolor zjišt'uje zda se u štěňat nevyskytují vrozené vady nebo vady vylučující z chovu.

Kontrolu vrhu provádí poradce chovu, určení členové KBO – kontrolor pověřený výborem KBO.Vybraný kontrolor (po dohodě s chovatelem) dá na vědomí chovateli termín, kdy provede kontrolu vrhu. O kontrole vrhu je proveden zápis do formuláře " Protokol o kontrole vrhu". Protokol je platný pouze s podpisem chovatele a osoby provádějící kontrolu vrhu. Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každý z výtisků má povahu originálu. Protokoly jsou řádně uloženy u poradce chovu a chovatele. Platba pro člena klubu je stanovena následovně: Cestovné je ve výši 7 CZK / km pro kontrolora vrhu, splatné při kontrole. Zápisné štěňat 150 CZK / za štěně. Pro nečleny klubu je poplatek (zápisné) za štěně 5 násobný. Poplatek za kontrolu vrhu zasílá chovatel na účet klubu, splatné do 10 dnů od data kontroly vrhu.