.

.

Zápisní řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento zápisní řád se řídí zápisním řádem Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU).

II. Plemenná kniha

PK ČMKU se řídí směrnicemi pro vedení plemenné knihy ČMKU a směrnicemi pro zápis do registru.

III. Chovatelská stanice

 1. Chovatel musí požádat o mezinárodní chránění názvu své chovatelské stanice (dále jen CHS) a její registraci v FCI, jakmile se rozhodl chovat v souladu s řády KBO, ČMKU a FCI. Příslušný formulář je k dostání na www.cmku.cz
 2. Evidenci CHS vede ČMKU. Chovateli může být registrován pouze jeden název bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména CHS je osobní a celoživotní a majitelem může být pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkolům.
 3. Nárok na ochranu názvu CHS vzniká dnem její registrace FCI, chovatel dostává písemné osvědčení. Název je nedílnou součástí pojmenování psa , musí se proto trvale používat společně s jeho jménem a nelze měnit.
 4. Převod chráněného názvu CHS jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním podstoupením, ale bývalý vlastník mezinárodně chráněné CHS nemá již nikdy v budoucnu nárok na jiný chráněný název !
 5. Registrace CHS zaniká: a/ písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení b/ úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na dědice
 6. Změny jména nebo bydliště majitele CHS musí být do jednoho měsíce ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU. Je třeba zaslat originál certifikátu a jasně formulovaný požadavek na opravu údaje.
 7. Národně chráněné názvy CHS (tedy ty, které zpravidla obsahují CS) končí dle dřívějšího rozhodnutí Předsednictva ČMKU s koncem roku 1999 svoji platnost.

 

IV. Průkaz původu

 1. Průkaz původu (dále jen PP) je vystaven na formuláři označeném  ČMKU – Národní registr.Průkaz původu je dokladem o původu jedince a je vystaven PK na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační
 2. PP musí obsahovat : rodokmen, nutné identifikační údaje o psu (feně), nejméně tři generace předků ,část určenou k zápisu výsledků výstav, zkoušek, závodů, bonitace, svodů apod.
 3. Pro každého jedince je vystaven jeden PP a je příslušenstvím tohoto jedince. Chovatel je povinen PP předat nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z PK ČMKU, která PP vystavila. Cena jedince zahrnuje i průkaz původu, ( včetně jeho přílohy) a musí být podepsán chovatelem a majitelem jedince, jinak je neplatný.
 4. V případě změny adresy napíše majitel na nový řádek do kolonky majitel změna a připojí datum změny a novou adresu. Při změně majitele platí totéž, u chovných jedinců je nutno kopii poslat na PK č. 1. U změny příjmení stačí škrtnutím provést opravu.
 5. Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné PK. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz lze vystavit duplikát
 6. Úřední zápisy, změny a doplňky  do PP smí provádět pouze příslušná pracoviště PK ČMKU
 7. Zápisy do částí PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterináři, poradci chovu apod.). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
 8. Exportní průkaz původu lze vyřídit takto:

a/ chovatel přiloží jméno a adresu nabyvatele v zahraničí k PZŠ a do kolonky Poznámka u příslušného štěněte výrazně vyznačí EXPORT. PK předá po vyhotovení příslušný PP na sekretariát ČMKU, který jej poté posílá zvlášť sám chovateli. Ostatní PP zašle plemenná kniha.

b/ pokud poradce chovu již PZŠ odeslal na plemennou knihu, může oznámit jméno a adresu nabyvate – le v zahraničí plemenné knize dopisem. Je třeba uvést plemeno, chovatelskou stanici a adresu chovatele, datum narození vrhu, tetovací číslo a jméno štěněte, aby nemohlo dojít k záměně.

c/ jestliže chovatel neexportní PP již obdržel z PK, zažádá o vystavení exportního PP přímo sekretariát . Přiloží jméno a adresu nabyvatele v zahraničí a s originálním PP štěněte zašle doporučeně.

IV. Zápis importů do PK

 1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle zavedeného schématu.
 2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem.
 3. Pro zápis importu je nezbytné v PP uvést jméno a adresu ( s PSČ) současného majitele psa. Pozor při importech ze Slovenska – PP musí být vydán organizací FCI, tedy Slovenskou kynologickou jednotou a ne Slovenským kynologickým svazem !! Většina zemí vydává pro vyvezené psy Exportní PP. Bez tohoto potvrzení (respektive speciálního formuláře ) nemůže PK ČR psa zapsat.

 

V. Zápisy štěňat do plemenné knihy

 1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je přihláška vrhu.
 2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP , včetně jeho dokladu o chovnosti.
 3. Vrh musí být hlášen k zápisu celý najednou nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška vrhu musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
 4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici zvláštní abecední řadu.
 5. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.
 6. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka PK/ identifikační značka plemene / číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince /rok narození, rok zařazení do chovu/.
 7. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

 

VI. Zápis výstavních titulů

 1. Zápis výstavních titulů do rodičovských generací je podmíněn doložením kopie výstavní přílohy anebo posudkového listu ( u titulu Šampiona a Junior Šampion kopií diplomu, u CAC a res. CAC kopií kartiček, nejpozději současně s PZŠ). Vypsání titulů v Přihlášce k zápisu štěňat nestačí.
 2. Tituly získané na výstavě a nezapsané přímo na ní může zapsat na přání majitele také plemenná kniha podle dodaného výstavního posudku.

 

VI. Pozbytí platnosti Průkazu původu psa

Průkaz původu je úřední listinou a jeho padělání, úpravy nebo zneužití je trestné. Úpravami se rozumí : neoprávněné škrtání, mazání a doplňování jakýchkoli údajů a záznamů, vyjma pověřených osob (korekce špatného zápisu výstavního ocenění aj.) nebo PK ČMKU. Průkaz původu psa se v případě padělání nebo úpravy zápisů stává neplatným a bude PK ČMKU zadržen. Stejným způsobem je stíháno jakékoliv zneužití PP psa uhynulého nebo zaběhlého.

 

Schváleno členskou schůzí ve Svojanově 30.3.2013