.

.

STANOVY
KLUB BÍLÉHO OVČÁKA, zapsaný spolek

(dále jen KBO)

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Spolek s názvem Klub bílého ovčáka, z.s.,IČO:75088509, se sídlem Řipská 872, 276 01 Mělník, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedenýMěstským soudem v Praze v oddílu L, vložce číslo 5709:

a) je zájmovým odborným společensky a politicky nezávislým svazkem fyzických a právnických osob, který sdružuje příznivce, majitele a chovatele bílých švýcarských ovčáků (dále jen BŠO), na základě společného zájmu a k naplňování tohoto zájmu. Respektuje řády FCI a ČMKU, jejíž je přímým členem. KBO je právnickou osobou.

b) je samostatnou právnickou osobou, odpovídající veškerým svým majetkem za nesplnění povinností vůči třetím osobám.

2) Jednotliví členové KBO neručí za závazky KBO.

 

II. CÍLE, POSLÁNÍ A ÚČEL SPOLKU

(1) Cílem, posláním a účelem KBO je:

a) Zvyšování úrovně chovu BŠO, jeho zdokonalování a rozvoj a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností

b) Propagaci činnosti spolku

c) Vytváření podmínek pro rozvoj odborné chovatelské činnosti. Zvyšování odborných znalostí svých členů, přenesení maximální zodpovědnosti na jednotlivé členy. Každý chovatel plně zodpovídá za všechna svá rozhodnutí

d) Vede evidenci chovných jedinců a jejich odchovů, provádí kontroly vrhů, stanovuje podmínky chovnosti, které jsou uvedeny v bonitačním řádu.

e) Zajišťuje a pořádá speciální a klubovévýstavy, svody dorostu, bonitace a chovatelská setkání

f) Spolupracuje se zahraničními kluby

g) Umožňuje na základě Smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu chovat i nečlenům.

h) KBO nesleduje podnikatelské cíle – osoby v něm sdružené nesmějí provozovat činnosti, které nejsou v souladu s předpisy FCI a ČMKU

 

III. ČLENSTVÍ

(1) Řádnýmčlenem KBO mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami, cíli, posláním a účelem KBO.

(2) Nezletilé osoby mohou být členem KBO se souhlasem svého zákonného zástupce. Nemají právo volit orgány KBO ani být voleni do funkcí KBO; mají práva dle čl. IV odst. 2 písm. h) . a povinnosti dle čl. IV odst. 3.

(3) Čestné členství může být Výborem KBO uděleno členům a funkcionářům, kteří se aktivně podílejí, či se zasloužili o rozvoj plemene u nás. Nemají právo volit a nemohou být voleni.

(4) Členství rodinného příslušníka slouží pouze pro účely vydání průkazu KBO, takový člen KBO nemá právo volit orgány KBO ani být volen do funkcí KBO.

(5) O přijetí za člena KBO rozhoduje Výbor KBO na základě řádně vyplněné a podané písemné přihlášky. Výbor KBO není povinen v odůvodněných případech podanou přihlášku schválit.

(6) Členství v KBO vzniká dnem schválení přihlášky Výborem KBO dle předchozího odstavce. O tomto se nový člen vyrozumí písemně (email) do 30 dnů.

(7) Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením pokladníkoviVýboru KBO;

b) úmrtím člena;

c) u právnické osoby jejím zrušením;

d) vyloučením na základě rozhodnutí Výboru KBO pro prokazatelně hrubé nebo opakované porušení těchto stanov;

e) zánikem KBO;

f) nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu;

g) dalšími způsoby uvedenými v zákoně;

h) při prokazatelném porušením řádu FCI, ČMKU a KBO nebo neplnění dalších závazků z chovu vyplývajících, pokud takové jednání poškozuje dobré jméno uvedených organizací.

(8) Uhrazené poplatky se při zániku členství nevrací.

(9) Dokladem členství v KBO je legitimace vydaná pokladníkem Výboru KBO.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

(1) VšichniŘádníčlenové KBO mají stejná práva a povinnosti. ,

(2) Řádný člen KBO má zejména právo:

a) účastnit se jednání Členské schůze;

b) volit a být volen do orgánů KBO;

c) svobodně vyjadřovat své názory na Členské schůzi;

d) být informován o činnosti KBO a jeho orgánů;

e) obracet se na orgány KBO s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

f) účastnit se jednání všech orgánů KBO, pokud se rozhoduje o jeho osobě;

g) požadovat v opodstatněných případech, týkajících se jeho osoby, o nahlédnutí do všech písemností KBO;

h) používat všech výhod a služeb KBO (např. slevy na účastnických poplatcích) pokud člen plní podmínky pro to stanovené;

i) podávat návrhy a náměty na členskou schůzi doporučeným dopisem, který musí být doručen na sídlo klubu40dní před termínem členské schůze, (pro splnění termínu platí datum odeslání).stížnosti, vznášet dotazy, dostávat zprávy o činnosti a hospodaření KBO

j) odvolávat se proti rozhodnutí Výboru KBO k Členské schůzi KBO.

(3) Řádnýčlen KBO má zejména tyto povinnosti:

a) seznámit se se stanovami KBO, a tyto stanovy dodržovat;

b) aktivně se podílet na plnění poslání a cílů KBO;

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech KBO, do kterých byl zvolen;

d) platit členské příspěvky stanovené Výborem KBO do konce ledna příslušného roku, přičemž osoby, které získaly členství v průběhu kalendářního roku, hradí členské příspěvky v plné roční výši.;

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno KBO;

f) pečovat o majetek KBO, který mu byl svěřen;

g) dodržovat řády FCI, ČMKU, Stanovy a Řády KBO, řídit se usneseními orgánů klubu

h) hlásit bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30-ti dnů) doporučeným dopisem výboru KBO změny související s členstvím v KBO (změna adresy, zánik členství apod.) na adresu pokladníka Výboru KBO

i) umožnit výborem pověřeným zástupcům spolku kontrolu chovu

 

V. Orgány klubu

Orgány KBO jsou Členská schůze KBO, Výbor KBOa Kontrolní a revizní komise (KRK)

 

VI. Členská schůze KBO

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem KBO.

(2) Členskou schůzi tvoří všichni Řádní členové KBO.

(3) Členskou schůzi svolává Výbor KBO vhodným způsobem v souladu s čl. XIII těchto stanov podle potřeby, a to ve lhůtě alespoň třiceti (30) dnů před jejím konáním, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor KBO svolá Členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně dvě třetiny (2/3) všech Řádných členů KBO. V případě, že Výbor KBO Členskou schůzi nesvolá ani do jednoho (1) měsíce od podání žádosti o svolání Členské schůze dvěma třetinami (2/3) všech Řádných členů, mohou svolat Členskou schůzi tito Řádní členové sami.

(4) Postup svolání mimořádné členské schůze řádnými členy:

a) Navrhovatel zašle emailem návrh ke svolání schůze předsedovi klubu

b) Předseda návrh rozešle bez prodlení emailem všem Řádným členů KBO

c) Člen, který má o schůzi zájem zašle souhlas doporučeně na adresu navrhovatele do 30 dnů od obdržení.

d) Navrhovatel vyrozumí předsedu KBO o počtu členů, kteří mají o svolání mimořádné členské schůze zájem a zašle doporučeně podpisové archy.

e) Předseda vyrozumí všechny řádné členy KBO zdali se bude schůze konat a v jakém termínu.

(5) Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni Řádní členové KBO. Výbor KBO včetně Předsedy Výboru KBO jsou povinni se zúčastnit Členské schůze. Členské schůze se mohou jako hosté podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího pozvání nebo souhlasu Předsedy Výboru KBO.

(6) Do výlučné působnosti Členské schůze patří:

a) rozhodování o změnách stanov KBO;

b) schvalování úkolů KBO pro příslušné období, výroční zprávy KBO, rozpočtua roční závěrky hospodaření KBO;

c) volba a odvolání Výboru KBO;

d) rozhodování o vyloučení člena z KBO;

e) rozhodování o zrušení KBO;

f) volba a odvolání členů Kontrolní a revizní komise (KRK)

(7) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všechRádných členů. KaždýŘádný člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

(8) Pokud není Členská schůze usnášeníschopná, zúčastnění řádní členové a Předseda Výboru KBO počkají jednu (1) hodinu od chvíle, kdy měla Členská schůze začít jednat, a po marném uplynutí jedné (1) hodiny zasedání Členské schůze dále pokračuje.Pakje usnášeníschopná v jakémkoliv počtu.

(9) Členské schůzi rovněž přísluší rozhodovat o věcech, u nichž si to svým předchozím rozhodnutím vyhradí. K přijetí takového rozhodnutí je třeba hlasů alespoň tří čtvrtin (3/4) všech řádných členů KBO.

(10) Členská schůze rozhoduje na základě hlasování přítomných Řádných členů KBO, není-li v těchto stanovách dále stanoveno jinak. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomnýchŘádných členů KBO. Rozhodnutí o změně stanov je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny (2/3) všech přítomných Řádných členů KBO. Rozhodnutí o odvolání Předsedy Výboru KBO a rozhodnutí o zrušení nebo přeměně KBO je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň tři čtvrtiny (3/4) všech přítomných řádných členů KBO. Při rovnosti hlasů je rozhodujícím hlas Předsedy Výboru KBO.

(11) Ze zasedání členské schůze je vyhotoven zápis a to ve lhůtě 30-ti dnů od jejího ukončení. Vyhotovení zápisu zajistí výbor klubu.Ze zápisu musí být patrné, kdozasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy bylzápis vyhotoven.

 

VII. Výbor KBO

1) Výbor KBO:

a) je minimálně 5-ti členný(vždy však lichý počet) orgán KBO, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi;

b) je statutárním orgánem KBO,

c) volí Předsedu Výboru KBO,Ekonoma (pokladníka) a Hlavního poradce chovu. Funkce mohou být kumulovány.

d) je volen z řad Řádnýchčlenů KBO Členskou schůzí na dobu pěti (5) let, přičemž opakované znovuzvolení se připouští. Zvolení do Výboru KBO jsou ti řádníčlenové KBO, kteří při volbě získali největší počet hlasů. Pro platnost volby je nutno, aby bylo splněno kvorum stanovené v čl. VI odst. 6 těchto stanov. Při rovnosti hlasů při první volbě Výboru KBO nebo při neobsazené funkci Předsedy Výboru KBO se mezi kandidáty do Výboru KBO rozhodne losem. Pro další volbu členů do Výboru KBO má rozhodující hlas Předseda Výboru KBO;

e) rozhoduje 2/3 hlasů všech členů Výboru KBO;

f) je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné;

g) o průběhu jednání Výboru KBO a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsanéPředsedou Výboru KBO a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných;

h) řídí činnost KBO v období mezi zasedáními Členské schůze. Schází se dle potřeby KBO. Požádají-li o schůzi nejméně 3 členové Výboru KBO, musí se Výbor KBO sejít vždy, nejpozději do 5ti dnů od doručení výzvy ke schůzi. V období mezi výborovými schůzemi jedná výbor formou elektronické komunikace.

2) Předseda Výboru KBO:

a) jedná jménem KBO

b) rozhoduje o všech záležitostech KBO, které mu jsou svěřeny Výborem KBO a které nepatří do působnosti Členské schůze nebo Výboru KBO, řídí jednání Členské schůze, rozhoduje o běžných záležitostech KBO. Přitom je povinen při řízení záležitostí KBO postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, těchto Stanov a usnesení Členské schůze;

c) jestliže Předseda Výboru KBO nevykonává svou pravomoc dle těchto stanov po dobu nejméně tří (3) po sobě jdoucích měsíců, svolají členové KBO Členskou schůzi dle poslední věty čl. VI odst. 3 těchto stanov. Na této Členské schůzi členové KBO zvolí člena pověřeného řízením jednání Členské schůze, hlasují o odvolání Předsedy Výboru KBO a volí nového Předsedu Výboru KBO;

3) Pro rozhodnutí ve věcech, které nesnesou odkladu, musí být písemně, vyrozuměni všichni členové Výboru KBO.

4) Za svoji činnost se Výbor KBO zodpovídá Členské schůzi a o této činnosti podává souhrnnou zprávu prostřednictvím Předsedy Výboru KBO na Členské schůzi.

5) Výbor KBO je povinen vést seznam členů, který je neveřejný, vedený v elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob v KBO budou provedeny bez zbytečného odkladu.

6) Do působnosti Výboru KBO patří zejména:

a) svolávání Členských schůzí a příprava jejich programu;

b) plnění usnesení Členských schůzí;

c) vedení členské evidence;

d) při,jímání nových členů

e) příprava materiálů předkládaných Členské schůzi ke schválení;

f) výběr vhodných kandidátů na funkci rozhodčích exteriéru a vyjadřování se ke kandidátům na tuto funkci z jiných klubů;

g) delegování rozhodčích k výstavám;

h) zajištění a organizace svodů, bonitace, výstav či jiných propagačních akcí;

i) vydávání klubového zpravodaje;

j) rozhodování v prvnímstupni, jako disciplinární orgán;

k) rozhoduje v prvním stupni o sporech mezi členy KBO;

l) rozhoduje o vyloučení člena

7) V případě smrti člena Výboru KBO, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce nastupuje do 15-ti dnů od zániku funkce náhradník, zvolený Členskou schůzí.

 

VIII. Kontrolní a revizní komise (KRK)

KRK kontroluje veškerou činnost a hospodaření KBO, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá Členské schůzi KBO. KRK tvoří 3 členové KBO, kteří byli zvoleni na Členské schůzina dobu pěti (5) let, přičemž opakované znovuzvolení se připouští. KRKvolí a odvoláváPředsedu KRK. Členem KRK nesmí být člen Výboru KBO. Členové KRK mají právo se zúčastňovat zasedání Výboru KBO s hlasem poradním. Zjistí-li KRK v hospodaření či činnosti KBO nedostatky, je povinna navrhnout na Členské schůzi způsob jejich nápravy.

 

IX. Řešení sporů uvnitř KBO

1) Interní spory členů KBO projednává v první instanci Výbor KBO.

2) Člen KBO zašle doporučeně na adresu sídla spolku návrh na prošetření sporu.

3) Výbor KBO rozhodne a uvědomí účastníky sporu do 30-ti dnů od doručení návrhu.

4) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Výboru KBO je nejbližší Členská schůze. Odvolání musí být podáno do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí.

 

X. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

(1) KBO hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

(2) Zdroji majetku jsou zejména:

a) příspěvky a dotace;

b) poplatky za posouzení na svodech, bonitacích, podíl z poplatků za vystavení PP, kontrol vrhů, poplatky za krytí a dalších akcích pořádaných KBO

c) ostatní příjmy a dary, zejména příjmy plynoucí z výkonu práv souvisejících s pořádáním soutěží organizovaných nebo spoluorganizovaných KBO.

(3) Za hospodaření KBO odpovídá Výbor KBO prostřednictvím pokladníka, který každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Při svém hospodaření je KBO povinna řídit se obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Orgány KBO jsou povinny řádně s majetkem hospodařit a používat jej a výnosy z něj získané k uspokojování potřeb členů a zabezpečení činnosti KBO.

(4) Členská schůze může stanovit povinnost členů KBO hradit členské příspěvky. Členské příspěvky jsou placeny formou ročního příspěvku, a to v hotovosti do pokladny KBO anebo převodem na bankovní účet zřízený pro tento účel Předsedou.

(5) Výše členských příspěvků stanoví Členská schůze svým rozhodnutím.

(6) Výbor KBO rozhoduje samostatně o dispozici s finančními prostředky. Jednorázová manipulace s vyšší částkou než 100.000,- Kč však podléhá předchozímu schválení Členské schůze.

(7) S nemovitým majetkem lze nakládat bez předchozího souhlasu Členské schůze s výjimkou zcizování nemovitostí, k němuž je souhlas Členské schůze vyžadován.

 

XI. ZRUŠENÍ ZÁNIK SPOLKU

(1) KBO se zrušuje:

a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze;

b) sloučením s jiným spolkem, případně jinou formou přeměny, stanoví-li tak zákon;

c) rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci; a

d) dalšími způsoby stanovenými zákonem.

(2) Zaniká-li KBO dobrovolným rozpuštěním, rozhodne Členská schůze současně o způsobu majetkového vypořádání, nestanoví-li zákon pravidla postupu při likvidaci KBO.

 

XIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

(1) Rozhodnutí orgánů KBO dotýkající se jednotlivých členů KBO nebo jednotlivých orgánů KBO se oznamují těmto členům nebo orgánům.

(2) KBO doručuje svým členům písemnosti zpravidla elektronickou poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen KBO sdělí. Nepodaří-li se členovi doručit písemnost poštou nebo jiným vhodným způsobem, považuje se písemnost za doručenou patnáctým dnem (15.) po jejím zveřejnění na webových stránkách KBO

 

Čl. XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tyto Stanovy byly schváleny Členskou schůzí KBO konanou 30.3.2018 v Dětřichově a nabývají účinnosti 30.3.2018. K tomuto datu pozbývají účinnosti Stanovy dosavadní.
V Mělníce dne5. 4. 2018