.

.

Řád KBO

Řád KBO má za úkol podporovat plánovitý chov bílých švýcarských ovčáků dle platného standardu při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vlastností a vloh.

 

I. Úvodní ustanovení

1. Řád KBO a zápisní řád KBO (dále jen spolek) je základní normou pro chov bílého švýcarského ovčáka.

2. Speciální chovné podmínky (uvedené v Bon. řádu)jsou v souladu s předpisy FCI a Stanovami ČMKU a také s platným zněním Zákona na ochranu zvířat.

3. Základní normou je plemenný standard.

 

II. Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví ).

2. Spolek užívá podle uznávaných druhů chovu chov řízený.

3. Za řízení chovu je odpovědný hlavní poradce chovu, činnost se řídí bonitačním řádem a ostatními řády klubu.

 

III. Chovní jedinci

1. Chovní jedinci jsou čistokrevní psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a splnili podmínky pro zařazení do chovu. Pro ověření identity chovných jedinců je výbor spolku oprávněn nařídit krevní zkoušku, pokud bude v pořádku, hradí ji spolek.

2. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí spolek do průkazu původu. PP psů - samců (včetně příloh) budou k přeregistraci (zapsání jedinců do evidence chovných jedinců) zaslány HPCH hromadně ihned po bonitaci. Přeregistraci fen, je možné (na žádost majitele) provést stejným způsobem jako u psů.

3. Věková hranice pro bonitaci a kritéria získání chovnosti jsou obsaženy v Bonitačním řádu KBO.

4. Fena smí být použita kchovu naposled v den, kdy dosáhne stáří 8 let (např. fena narozená 1.ledna 2005 smí být naposledy kryta1.ledna 2013). Chovatel může zažádat u výboru klubu o prodloužení chovnosti o jeden rok, fena se musí předvést na bonitaci. K žádosti o vystavení KL musí být předloženo potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.

5. Chovnost psa je neomezená (doživotní).

6. Doporučuje se (v rámci variability plemene) krýt chovným psem maximálně 3x za rok, nezapočítává se krytí neúspěšné a zahraniční .

7. Z chovu se vylučují :

a) chovní jedinci, z nichž prokazatelně často pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami exteriéru či zdraví a agresivní jedinci

b) chovní jedinci, kteří dovršili horní věkovou hranici a nebylo zažádáno o prodloužení chovnosti

 

IV. Chovatel, majitel chovného psa / feny

1. Majitel chovného psa, či feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému jedinci a může to doložit jeho průkazem původu, což je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného psa či feny.

2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována u FCI.

3. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně původním majitelem vedení spolku a plemenné knize. Při zapůjčení (převod práva chovu) feny musí být vyhotovena smlouva, která se posílá plemenné knize a hlavnímu poradci chovu.

5. Změna držitele chovného psa musí být nahlášena neprodleně (do 24 hodin), u chovné feny do 15-ti dnů HPCH.

6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele, nebo držitele a na něj jsou převedeny všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Při změně majitele březí feny musí být toto oznámeno i majiteli krycího psa.

7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.

8. V případě více vlastníků chovného jedince, je nutno doložit plemenné knize a výboru klubu souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů, nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli.

9. Každý chovatel je povinen vést knihu odchovů pro každou svou chovnou fenu a předložit ji na požádání HPCH či kontrolnímu orgánu klubu nebo ČMKU. Každý majitel chovného psa je povinen vést za stejných podmínek knihu krytí. Obě knihy jsou vázány na chovného jedince a při převodu na jiného majitele musí být předány s ním.

10. Chovatel či držitel chovného jedince je povinen pečovat o psy řádným způsobem, dodržovat podmínky hygieny a péče o zdraví zvířat a respektovat v tomto smyslu platná zákonná nařízení a vyhlášky. Dále je povinen umožnit přístup ke kontrole osobám pověřeným výborem spolku a poskytnout jim k tomu účelu úplné a pravdivé podklady a informace. Spolek je oprávněn v odůvodněných případech dočasně omezit, nebo dát podnět na ČMKU k zakázání chovu buď konkrétního jedince, nebozákaz zápisu vrhů na CHS, zjistí-li porušení řádů.

11. Každý chovatel a majitel chovného jedince se zavazuje, že nebude produkovat štěňata bez PP.

12. Nežádoucí krytí - dojde-li k nežádoucímu krytí feny, musí být krytí okamžitě hlášeno poradci chovu. Vrh musí být zapsán do Knihy odchovů a započítává se do řádných vrhů. Každý případ bude posuzován individuálně výborem klubu, v případě nejasnosti původu štěňat bude nařízena krevní zkouška. Veškeré náklady spojené s řízením (např. cestovné) hradí chovatel. Při opakovaném nežádoucím krytí se majitel feny bude hodnotit jakoby takto jednal úmyslně a bude proti němu vedeno kárné řízení, příp. podán návrh na ČMKU na zákaz zápisu vrhů CHS

13. Nežádoucí krytí – dojde-li k nežádoucímu krytí psa, musí být též okamžitě hlášeno poradci chovu, zapsáno do knihy krytí a pes ten den již nesmí krýt jinou fenu.

 

V. Krycí list

1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví na žádost chovatele HPCH krycí list. Zažádáno musí být v časovém předstihu (30-ti dnů předem). Je možné též expresní vystavení KL do 3 pracovních dnů a to za poplatek 1000 Kč, splatné ihned.

2. Poradce chovu navrhne 1-3 vhodné krycí psy (řízený chov). Chovatel má právo odvolání se proti rozhodnutí HPCH doporučeným dopisem k výboru spolku. Chovatel si může navrhnout krycí psy sám, ale poradce chovu může jeho návrh zamítnou za předpokladu, že spojení ohrožuje základní chovatelský cíl. S ohledem na genetickou variabilitu plemene je opakované krytí stejných rodičů možné až po ověření výsledku předchozího spojení (zdraví, vlastnosti), nesmí docházet ke zhoršení a zvířata nesmí vykazovat vylučující vady (viz. Bon. řád b.10). RTG DKK I DLK musí mít vyhodnoceno 50% jedinců z prvního spojení.

3. Krycí list má platnost půl roku (může být na základě žádosti chovatele prodloužen o 3 měsíce). Po vypršení této doby musí být do 15-ti dnů vrácen zpět HPCH.

4. Krycí list se vystavuje v originále a jedné kopii ( ta zůstává u HPCH jako evidenční ). Originál zasílá HPCH chovateli, který ho po uskutečněném krytí potvrdí svým podpisem a datem krytí. Musí být podepsán i držitel chovného psa. Po krytí se vrací do 7 dnů zpět HPCH.

5. Řádně vyplněný a podepsaný originál KL je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu nutné k zápisu štěňat a PP.

6. KL se vyplňuje i v případě, že oba jedinci patří témuž majiteli.

7. V případě neuskutečněného krytí v termínu platnosti KL je chovatel povinen vrátit KL na adresu HPCH a to nejpozději do 7 dnů od skončení platnosti.

 

VI. Krytí

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci , na základě platného krycího listu.

2. Chovná fena může mít vrh pouze jednou v kalendářním roce. Výjimku může v odůvodněných případech povolit jen HPCH .Pokud dojde po předchozím vrhu k nechtěnému nakrytí feny a odchovu štěňat v jednom kalendářním roce, nebude fena v následujícím roce použita k chovu.

3. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.

4. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené majitel feny. Držitel psa je povinen se o fenu řádně starat v době kdy je u něj umístěna za účelem krytí.

5. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě krytí formou štěněte přísluší první volba chovateli a druhá majiteli krycího psa.

6. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č. 87/1987 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa, nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU.

7. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem. Právo krytí zdarma zanikne úhynem psa či feny. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz, které za krytí uhradil

8. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. Před krytím musí být zkontrolována identita obou jedinců, správnost bude potvrzena podpisem KL.

9. Majitel krycího psa zanese údaje o krytí do knihy krytí, tomuto podléhá jak nežádoucí krytí, tak i krytí zahraniční feny. Za krytí je majitel povinen uhradit poplatek dle ceníku KBO, nevztahuje se na zahraniční krytí. Platí se pouze pokud se narodí 3 a výše štěňat. Při krytí psem, jehož majitel není v době krytí členem KBO, musí poplatek za krytí zaplatit majitel feny (nevztahuje se na zahraniční krytí). Splatnost poplatku je do 2 měsíců po narození štěňat.

10. Nezabřeznutí feny je chovatel povinen ohlásit poradci chovu nejpozději do 75 dnů ode dne krytí. Spolu s hlášením odešle chovatel i KL. Hlášení se podává i majiteli krycího psa. Spolek je oprávněn si nezabřeznutí feny ověřit.

11. V odůvodněných případech může HPCH odmítnout vystavit KL (velmi špatná kondice feny, těžký porod, extrémně početný předchozí vrh…).

12. HPCH je oprávněn omezit počet krytí jednoho psa v případě, že tímto krytím je omezena populace BŠO –nedostatek nepříbuzných jedinců. Totéž platí i pro opakované krytí jedné feny stejným psem. Zároveň je oprávněn zakázat krytí navrhovaným psem v případě, že pes prokazatelně zhoršuje kvalitu potomků. Proti rozhodnutí HPCH se lze odvolat k výboru spolku.

13. Majitel krycího psa může odmítnou krytí feny, musí však tuto skutečnost neprodleně oznámit HPCH.

14. Před krytím psem zahraničního chovatele musí chovatel předložit HPCH fotokopii PP psa, kopii RTG výsledku DKK, DLK, potvrzení o uchovnění a plnochruposti. Pes nesmí mít vylučující vady dle našeho bonitačního řádu. Stejně tak i pes, který je reimportován a uchovněn v zahraničí.

15. Před uskutečněným zahraničním krytím si musí majitel chovného jedince ověřit – zkontrolovat, že druhý jedinec je zaregistrován pod FCI.

16. Při zapůjčení zahraničního psa musí být pes uchovněn v zemi majitele a musí splňovat podmínky pro uchovnění dle našeho bonitačního řádu. Krytí potvrzuje do KL český držitel a krytí se považuje za zahraniční.

 

VII. Vrh

1. Každý vrh musí být ohlášen celý a najednou ( počet štěňat a pohlaví ) do 5-ti dnů po narození HPCH a majiteli krycího psa.

2. Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení a rovněž o celý vrh štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdárný vývoj po celou dobu. Musí pravidelně očkovat, odčervovat a odblešovat. Pokud chovatel nemůže mít fenu z vážných důvodů v této době ve vlastní péči, musí tuto skutečnost neprodleně ohlásit poradci chovu.

3. Zrůdná štěňata musí být utracena veterinárním lékařem do 5-ti dnů od narození. Chovatel je povinen o této skutečnosti informovat HPCH.

4. Počet štěňat ve vrhu není omezen . V případě nedostatečné laktace feny nebo jejím úhynu se chovateli doporučuje použití kojné feny nebo umělého odchovu. Tuto skutečnost musí chovatel rovněž oznámit.

5. HPCH (nebo jím pověřená zkušená osoba ) je oprávněn vrh kontrolovat a to 1-2 x před odebráním štěňat od matky. Zároveň je provedena kontrola všech BŠO, kteří se nacházejí na místě kontroly. Nezastihne-li kontrolní orgán fenu a všechna štěňata v péči chovatele nebo na ohlášeném místě , považuje se tato skutečnost za porušení tohoto řádu. Stejné porušení řádu představuje i jednání chovatele, které neumožní kontrolním orgánům provést kontrolu vrhu. Chovatel se tím vystavuje nebezpeční nezapsání vrhu do plemenné knihy. Náklady spojené s kontrolou vrhu hradí chovatel ( cestovnédle vyhlášky 119/92 + zápisné ). Při kontrole bude s chovatelem vyplněn protokol o kontrole vrhu.

6. Ve smyslu ustanovení FCI v rámci zajištění identity štěňat se provádí tetování, čipování či obojí. Tetování se provádí po 42. dnu stáří štěňat do pravého ucha. Čipování po 28.dnu stáří štěňat. Provádí ho výhradně veterinář nebo osoby odborně způsobilé dle § 59 Veterinárního zákona. Pokud je při kontrole vrhu zjištěno nečitelné tetování, je chovatel povinen nechat štěně před odběrem přetetovat do levého ucha a toto si dát potvrdit do formuláře Protokol o KV, který musí být potom odeslán HPCH. Do doby vyřízení bude pozastaveno vydání PP. Tetovací čísla obdrží chovatel z plemenné knihy a tetování si zajistí sám.

7. Kontrolou vrhu nepřebírá spolek odpovědnost za chovatele.

 

VIII. Prodej

1. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel, který je povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé vady a nedostatky, které snižují hodnotu štěněte a sdělit, že identita štěněte je dána tetovacím číslem, jehož viditelnost musí být průběžně kontrolována. Doporučuje se uzavřít písemnou dohodu.

2. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je8 týdnů .

3. Chovatel je povinen poučit nové majitele o existenci Klubu bílého ovčáka a předat informační brožuru.

4. Chovatel je povinen zaslat do čtyř měsíců poradci chovu jména a adresy nových majitelů, nesplní-li toto, nebude povoleno další krytí feny.

5. Komisní prodej a prodej štěňat pro pokusné účely není dovolen.

6. Chovatel by neměl vědomě zatajovat informace o zdravotních výsledcích obou rodičů štěňat a tyto informace by měly být dostupné při inzerci nabízených štěňat.

 

IX. Vývoz

KBO nebrání individuálnímu vývozu štěňat do zahraničí.

Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být označen pověřeným pracovištěm PK ČMKU a označen : razítkem Export Pedigree, reliéfním razítkem se znakem ČMKU, hologramem, kulatým razítkem ČMKU, včetně podpisu pracovníka, jménem a adresou nového majitele, datem vystavení.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Porušením výše uvedených ustanovení řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení a bude potrestán podle závažnosti přestupku.

2. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoli plemene bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání.

3. Přestupky chovatelů řeší výbor spolku dle závažnosti za přítomnosti porušitele řádu.

4. Veškerá důležitá korespondence (KL, podklady pro vystavení PP, PP ) musí být zasílána doporučeně.

5. Funkcionáři provádí své služby vyplývající z funkčních povinností pro členy klubu. Pro nečleny klubu za poplatky, které jsou (kromě svodu a výstav) 5 x vyšší než pro členy. S nečlenem musí být před vystavením KL uzavřena Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu.

6. Změny v Řádu je možno učinit jen po odsouhlasení členskou schůzí, přičemž změny některých částí řádu nevedou k celkové neplatnosti tohoto řádu.

7. Dnem, kdy tento Řád vstupuje v platnost, pozbývá platnosti dřívější ustanovení tohoto řádu.

 

Schváleno členskou schůzí v Nové Živohošti dne 8. června 2019