.

.

Bonitační řád KBO

1. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která slouží k zajištění zdravého a kvalitního chovného materiálu, zejména k získávání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech předvedených jedinců, jejich nedostatcích a vadách ve srovnání se standardem plemene. Tato akce je veřejná, konaná třikrát ročně a její konání musí být ohlášeno předem. Každý má právo účasti. Získané údaje na bonitacích se zaznamenávají ve formě kódu do bonitační karty a jsou součástí údajů o psu nebo feně a slouží jako jeden z podkladů pro sestavování rodičovského páru.

2. Bonitaci provádí minimálně tříčlenná, výborem spolku určená bonitační komise, kde jsou: rozhodčí pro exteriér, poradce chovu a člen klubu. Člen bonitační komise nesmí posuzovat svého jedince, své odchovy

3. Bonitace se může zúčastnit pouze pes či fena, kteří mají splněny následující podmínky:

a) Čistokrevnost prokázána PP vydaným plemennou knihou uznávanou FCI a spolkem.

b) Účast a splnění podmínek svodu mladých ve věku od 6–18 měsíců (výjimečně 24 měsíců). U importovaných jedinců, kteří byli dovezeni starší, tato podmínka odpadá.

c) Absolvování nejméně dvou výstav od třídy mladých výše, na kterých je zadáván titul CAJC, CAC (mezinárodní, národní, klubová či speciální). Alespoň jedna musí být klubová či speciální, konanána území ČR. Této výstavy se lze zúčastnit v den bonitace. Nezáleží na výstavním ohodnocení.

d) Vyhotovení RTG kyčelních a loketních kloubů (RTG DKK a DLK). Minimální věk pro snímkování kloubů je 16 měsíců stáří (v den provedení snímkování). Vyhodnocení provádí v ČR pouze jeden veterinární lékař (MVDr. Slabý,) se kterým má KBO uzavřenou smlouvu. On sám nesmí provádět snímkování. Bližší informace jsou na klubových stránkách.

e) Do chovu mohou být bez omezení zařazeni pouze psi a feny s DKK A a DKK B (OFA F+B). Feny s DKK C (OFA M) mohou mít jeden vrh za dva kalendářní roky, přičemž pes musí mít DKK A. Psi s DKK C a jedinci s DKK D + E (OFA M+S) do chovu puštěni nebudou.

f) Jedinci s DLK O (FCI A) mohou být zařazeni do chovu bez omezení, s DLK 1 (FCI B)-i jednostranně musí mít nulový protějšek, s DLK 2+3, i jednostranně (FCI C+D) do chovu puštěni nebudou.

g) Omezení chovnosti jedincům pocházejícím ze spojení rodičů, kdy jeden je HD B a druhý HD C: pes může mít krytí jedenkrát za rok (včetně zahraničních) a fena jeden vrh za dva roky. Jejich partneři v chovu musí být jedině HD A.

h) Plnochrupost + standardní výška, pes 58-67 cm, fena 53-62 cm, jiná ne.

i) Minimální věk pro posouzení na bonitaci u obou pohlaví činí 16 měsíců a pro zařazení do chovu u psa 18 měsíců a u feny 20 měsíců, v den dovršení.

j) U importovaných jedinců je povinností majitele předvést je k bonitaci, jedinec musí být vyhodnocen – DKK, DLK – v ČR). Snímky (na CD) musí být zahraničním zhotovitelem zaslány přímo klubovému vyhodnocovateli, který je znovu posoudí. Dále musí mít PP přeregistrovaný plemennou knihou ČMKU + 2 výstavy (tolerují se ty v zahraničí).

k) Čitelné tetovací číslo, nebo čip pro kontrolu totožnosti. Pokud je tetovací číslo špatně čitelné, je nutné psa či fenu přetetovat, ale pouze s písemných potvrzením tetovače, že se jedná o identického jedince, nebo načipovat .

l) Dobrý zdravotní stav a potvrzení o vakcinaci (očkovací průkaz nebo pas). Háravé feny na bonitaci mají přístup, majitel to však musí nahlásit na začátku akce a fena bude posouzena až nakonec.

4. Výsledek bonitace je zapisován do bonitační karty. Její originál si ponechá poradce chovu a kopii obdrží majitel bonitovaného zvířete. Potvrzení o výsledku bonitace se zapíše do PP s podpisem posuzovatele a dvou členů bon. komise.

5. Pokud jedinec splní podmínky bonitace, zaznamenává se výsledek CHOVNÝ. U jedinců předvedených z důvodu prodloužení chovnosti se zaznamenává „prodloužení chovnosti“.

6. Pokud jedinec nesplní podmínky bonitace z důvodu vad exteriéru, zaznamená bon. komise výsledek NECHOVNÝ do PP i do bonitační karty. Opakování bonitace v tomto případě není možné.

7. Na opakování bonitace má nárok jen jedinec, který na předešlé bonitaci z důvodu nepřipravenosti nemohl být změřen, nemohl mu být zkontrolován chrup (u psů varlata).Opakovat bonitaci lze jen 2x (a to i v případě "odstoupení" z bonitace řádné.

8. V případě, že jedinec na základě výsledku bonitace nebyl uchovněn, či byla-li mu bonitace odložena, bonitační poplatek se nevrací.

9. Do chovu nesmějí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden chirurgický zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoli vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu.

10. Z bonitace se vylučují: jedinci, kteří nesplňují kriteria DKK a DLK, výšky, mají neúplný, i neprořezaný, nadpočetný, zdvojený chrup a jiné anomálie, vady skusu, nestand. vzhled, srst, jedno i oboustranní kryptorchidi, jedinci nervově labilní či příliš agresivní (viz bonitační karta).

11. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru spolku, ve lhůtě do 30-ti kalendářních dnů od obdržení bonitačního výsledku. Odvolání je nutno podat písemně, doporučeným dopisem, adresovaným do sídla KBO. Pro splnění termínu pro odvolání platí datum odeslání. Vyhoví-li výbor tomuto odvolání, bude bonitace opakována před zvláštní bonitační komisí (jiný rozhodčí exteriéru) při nejbližší další bonitaci. Při neúčasti bonitovaného jedince na nejbližší další (opakované) bonitaci platí původní rozhodnutí bonitační komise. Rozhodnutí zvláštní bonitační komise o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat ani podat jiný opravný prostředek.

12. Ve výjimečných a odůvodněných případech může výbor spolku za základě žádosti HPCH udělit výjimku.

13. V případě odvolání se proti výsledku RTG u Veterinární komory je majitel jedince povinen výsledek odvolání oznámit HPCH.

 

Schváleno členskou schůzí v Nové Živohošti 8.6.2019