Řády a předpisy - Stanovy KBO

 

aktualizace 28.11.2016

 

STANOVY   KLUBU BÍLÉHO OVČÁKA, zapsaný spolek 

 

I.         Název a sídlo:

Klub bílého ovčáka z.s. (dále jen KBO), sídlem je Řipská 872, 276 01 Mělník, založen 24.4.1993 v Praze.

 

II.        Cíl činnosti klubu:

KBO je zájmovou odbornou společenskou a politicky nezávislou organizací, která sdružuje příznivce, majitele a chovatele bílých švýcarských ovčáků (dále jen BŠO). Respektuje řády FCI a ČMKU, jejíž je přímým členem.

 

III.      Vznik, činnost a zánik spolku:

 1. KBO  je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 SB., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

2. Spolek se ve své činnosti zaměřuje především na:

  • Zvyšování úrovně chovu BŠO, jeho zdokonalování a rozvoj a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností
  • Propagaci činnosti spolku
  • Vytváření podmínek pro rozvoj odborné chovatelské činnosti. Zvyšování odborných znalostí svých členů, přenesení maximální zodpovědnosti na jednotlivé členy. Každý chovatel plně zodpovídá za všechny svá rozhodnutí 
  • Vede evidenci chovných jedinců a jejich odchovů, provádí kontroly vrhů, stanovujepodmínky chovnosti
  • Zajišťuje a pořádá speciální a klubové výstavy, svody dorostu, bonitace a chovatelská setkání
  • Spolupracuje se zahraničními kluby
  • Umožňuje na základě Smlouvy o poskytnutí chovatelského servisu chovat i nečlenům.
  • KBO nesleduje podnikatelské cíle – osoby v něm sdružené nesmějí provozovat činnosti, které nejsou v souladu s předpisy FCI a ČMKU

3. Spolek zanikne:

  • Zaniká na podkladě usnesení členské schůze, je potřeba souhlasné rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných členů. Jako právnická osoba se zrušuje dohodou.
  • Z jiného důvodu stanoveného zákonem
  • O způsobu naložení s majetkem KBO rozhodne členská schůze

 

IV.      Členství v KBO, jeho vznik a zánik

 1. Členství v KBO je dobrovolné a členem může být každý (včetně cizích státních příslušníků), kdo dodržuje všechny řády KBO a chce se podílet na činnosti spolku

2. Vznik členství :

  • Členství vzniká na základě správně vyplněné přihlášky žadatele, zaplacením členského příspěvku. Začíná 1.1. a končí 31.12. příslušného roku.
  • Nezletilé osoby mohou být členem KBO se souhlasem svého zákonného zástupce, nemají však právo volit ani být voleni
  • Členství ve spolku může být odepřeno osobám zabývajícími se výkupem a prodejem psům z obchodních důvodů (i příslušníkům jejich rodiny a osob ve společné domácnosti) nebo ze zvláštních důvodů – na základě odůvodnění výboru klubu.
  • Čestné členství může být uděleno členům a funkcionářům, kteří se aktivně podílejí, či se zasloužili o rozvoj plemene u nás. Mají právo volit, ale nemohou být voleni.
  • Členství rodinného příslušníka slouží pouze jen jako možnost získat průkazku KBO (kvůli zkouškám)

3. Zánik členství :

  • Nezaplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě a výši
  • Oznámením o ukončení členství doporučeným dopisem na adresu ekonoma
  • Úmrtím
  • Zánikem KBO
  • Zrušením členství z disciplinárních důvodů ze závažných příčin. O takovém jednání člena musí být předloženy hodnověrné důkazy a musí proběhnout řádné disciplinární řízení (viz Kárné řízení)
  • Vyjdou-li najevo skutečnosti, které by mohly způsobit odmítnutí, či zrušení členství v KBO( viz obchodování se psy, porušování Zákona na ochranu zvířat)
  • Pro závažné a prokázané porušení řádu FCI, ČMKU a KBO nebo neplnění dalších závazků z chovu vyplývajících, pokud tyto prohřešky mohou poškodit dobré jméno KBO
  • O vyloučení rozhoduje výbor - možnost odvolání, o něm rozhoduje nejbližší členská schůze. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno doporučeným dopisem.

 

V.        Práva a povinnosti členů

1.       Práva :

  • Od 18-ti let volit a být volen do orgánů KBO
  • Zúčastňovat se na jednáních na členských schůzích
  • Používat všech výhod a služeb KBO (např. slevy na účastnických poplatcích) , pokud člen plní podmínky pro to stanovené
  • Podávat návrhy a náměty, stížnosti, vznášet dotazy, dostávat zprávy o činnosti a hospodaření KBO
  • Odvolávat se proti rozhodnutí výboru  KBO ke kontrolnímu orgánu nebo členské schůzi KBO

2.       Povinnosti :

  • Dodržovat řády FCI, ČMKU, Stanovy a Řády KBO, řídit se usneseními orgánů klubu
  • Řádně plnit úkoly vyplývající z funkce v orgánech klubu, do které byl člen se svým souhlasem zvolen
  • Platit včas členské a účelové prostředky. ČP do konce února příslušného roku. Osoby, které získaly členství v průběhu kalendářního roku, hradí členské příspěvky v plné roční výši.
  • Hlásit bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30-ti dnů) doporučeným dopisem výboru KBO změny související s členstvím v  KBO (změna adresy, zánik členství apod) na adresu ekonoma
  • Dbát na dodržování Zákona o ochraně zvířat proti týrání
  • Umožnit výborem pověřeným zástupcům spolku kontrolu chovu.

 

VI. Orgány klubu   

Členové spravují  KBO prostřednictvím svých orgánů, jimiž jsou :

  1. Členská schůze, výroční členská schůze (konaná jednou za 5 let – volba výboru a KRK ).
  2. výbor  KBO – statutární výkonný orgán
  3. KRK – kontrolní orgán

 1.        Členská schůze KBO

Je nejvyšším orgánem KBO, tvoří ji shromáždění členů KBO. Svolává ji výbor, a to nejméně  1x za rok písemnými  pozvánkami alespoň 30 dnů předem s uvedením programu nebo prostřednictvím elektronické pošty s přiloženou pozvánkou a programem.. Dále je výbor KBO povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to alespoň 1/3 členů KBO doporučeným dopisem. K žádosti musí být připojen podpisový arch s podpisy členů, kteří svolání schůze požadují a důvod.

Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a hospodaření KBO.

Členská schůze je schopna usnášení se za přítomnosti alespoň 30 členů. Jestliže se dostaví ve stanovený začátek členské schůze menší počet členů, je členská schůze po uplynutí 15 minut schopna jednání a je oprávněna usnášet se při jakémkoliv počtu přítomných členů. Hlasuje se aklamací nebo tajným hlasováním, k platnosti usnesení je třeba většiny hlasů hlasujících členů. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda klubu. Všechna hlasování musí být osobně, ne na základě plné moci.

 

Do kompetence členské schůze patří :

  • Uložit výboru svolání mimořádné výroční schůze za účelem změny ve výboru KBO a KRK
  • Schvalovat změny a doplňky organizačního řádu KBO, bonitačního a  zápisního řádu KBO
  • Schvalovat výši členských příspěvků

Z jednání provádí jednatel KBO zápis, který musí být vyhotoven do 30-ti dnů

           

2.        Výbor KBO

a/  Výbor klubu je v období mezi členskými schůzemi nejvyšším řídícím orgánem.

b/ Mimo klub jednají jeho jménem ve všech věcech předseda, příp. jednatel, v případě   hospodářských a  finančních   záležitostí ekonoma v případě záležitostí chovatelských hlavní poradce chovu. Každý z nich jedná  a podepisuje samostatně, závažná stanoviska vůči třetím stranám navenek musí být vždy předjednána ve výboru klubu a po jeho odsouhlasení mohou být realizována.

c/    Výbor je minimálně 5-ti členný (vždy lichý počet) volený na výroční členské schůzi, ze svého středu volí předsedu, hlavního poradce chovu, ekonoma  jednatele + člen. Funkce mohou být kumulovány. Schází se dle potřeby a požádají-li o to nejméně 3 členové výboru. V období mezi výborovými schůzemi jedná výbor formou elektronické komunikace.

d/   Za svoji činnost je výbor zodpovědný členské schůzi a o své činnosti podává zprávy prostřednictvím klubovéhozpravodaje a souhrnnou zprávou o činnosti na členské schůzi.

e/    Je povinen vést seznam členů, který je neveřejný, vedený v  elektronické podobě s tím, že zápisy a výmazy týkající se členství osob v KBO budou provedeny bez zbytečného odkladu

Činnost výboru KBO zahrnuje především:

  • Svolávání členských schůzí a příprava jejich programu
  • Zajištění plnění usnesení členských schůzí
  • Vedení členské evidence
  • Příprava materiálů předkládaných členské schůzi ke schválení
  • Provádí výběr vhodných kandidátů na funkci rozhodčích exteriéru a vyjadřuje se ke kandidátům na tuto funkci z jiných klubů
  • Zajišťuje delegování rozhodčích k výstavám
  • Zajišťuje a organizuje svody, bonitace, výstavy či jiné propagační akce
  • Zajišťuje vydávání klubového zpravodaje
  • Pracuje v první instanci, jako disciplinární orgán viz Kárný řád
  • V mimořádných případech (např. změní-li se obecně platné předpisy, týkající se bezprostředně činnosti KBO) je výbor oprávněn provést nezbytné úpravy klubových materiálů v souladu s těmito změnami. Takové změny je výbor KBO povinen včas vhodným způsobem a s odůvodněním zveřejnit. Takto zpracované změny platí do nejbližšího pravomocného rozhodnutí členské schůze.
  • Dojde-li v mimořádných případech k  ukončení činnosti některého člena výboru, je výbor oprávněn, aby byl zaručen hladký chod klubu, kooptovat na takto uvolněné místo jiného člena klubu, a to do nejbližší výroční členské schůze. Odstupující člen je povinen bezodkladně předat svou agendu. Výbor KBO může na nejbližší členské schůzi navrhnout odvolání člena výboru.

 

3.    Kontrolní a revizní komise (KRK)

KRK kontroluje veškerou činnost a hospodaření KBO, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi KBO. KRK tvoří 3 členové KBO, kteří byli zvoleni na výroční členské schůzi, ze svého středu si volí předsedu. Členem KRK nesmí být člen výboru. Členové KRK mají právo se zúčastňovat zasedání výboru s hlasem poradním. Zjistí-li KRK v hospodaření či činnosti nedostatky, je povinna navrhnout způsob nápravy. Včetně termínu, ve kterém musí výbor KBO učinit náležitá opatření.

 

VII.     Hospodaření   KBO

Spolek hospodaří s vlastním majetkem svěřeným mu do trvalého, nebo dočasného užívání KBO nijak neručí za závazky svých členů.

Zdrojem příjmů jsou :

  • Členské příspěvky
  • Poplatky za posouzení na svodech, bonitacích, podíl z poplatků za vystavení PP, kontrol vrhů, poplatky za krytí  a dalších akcích pořádaných KBO
  • Výnosy z hospodářské činnosti
  • Příspěvky, dary
  • Úroky z účtu
  • Movitosti a nemovitosti KBO

Podrobná zpráva o hospodaření je pravidelně předkládána členské schůzi. Za účelné hospodaření s finančními prostředky zodpovídá ekonom a výbor KBO, dohlíží kontrolní a revizní komise (KRK).

 

VIII.   Řešení sporů uvnitř KBO

Spory uvnitř KBO řeší v první instanci výbor. Musí být zaslán doporučeně na adresu sídla spolku, na vyšetření a vyjádření  je lhůta 30 dnů od doručení. Proti rozhodnutí výboru mají obě strany právo odvolat se k  nejbližší členské schůzi. Proti rozhodnutí členské schůze je možné odvolat se k ČMKU. I tady platí stejná odvolací  lhůta.

 

IX.      Závěrečná ustanovení

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového rejstříku). V tento den nabývají tyto stanovy účinnost a zároveň pozbývají účinnost stanovy předchozí. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou  schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

 


 

 

Schváleno  členskou  schůzi  26.3.2016 ve Svojanově