Řády a předpisy - Řád KBO

 

aktualizace 28.11.2016

 

Řád KBO                                                                             1.

 

Řád KBO má za úkol podporovat plánovitý chov bílých švýcarských ovčáků dle platného standardu při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vlastností a vloh.

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Řád KBO a zápisní řád KBO (dále jen spolek) je základní normou pro chov bílého švýcarského ovčáka.
  2. Speciální chovné podmínky jsou v souladu s předpisy FCI a Stanovami ČMKU a také s platným zněním Zákona na ochranu zvířat.
  3. Základní normou je plemenný standard.

 

II.          Chov a jeho řízení

 1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, respektující především zásady genetického zdraví jedince i  populace  (chov nesmí být na úkor  zdraví ).

2.     Spolek užívá podle uznávaných druhů chovu chov řízený.              

3.     Za řízení chovu je odpovědný hlavní poradce chovu, činnost se řídí bonitačním řádem  a ostatními řády

        klubu.

 

 

III.           Chovní jedinci

 1. Chovní jedinci jsou čistokrevní psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný
 2. plemennou knihou uznanou FCI a splnili podmínky  pro zařazení do chovu.  Pro ověření  identity chovných  jedinců je výbor spolku oprávněn nařídit krevní zkoušku, pokud bude v pořádku,  hradí ji spolek.                                                                                                   
 3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí spolek do průkazu původu. Majitel chovného

jedince pak pošle PP na  PK ČMKU, která provede zapsání  jedince  do evidence chovných  jedinců. Zápis chovných fen do rejstříku  se provádí ( pro zjednodušení administrativy)  až při prvním vrhu.                          

 1. Věková hranice pro bonitaci a kritéria získání chovnosti jsou obsaženy v bonitačním řádu KBO.
 2. Fena smí být použita k chovu  naposled  v den, kdy dosáhne stáří 8 let (např. fena narozená 1.ledna 2005 smí být naposledy kryta1.ledna 2013). Chovatel může zažádat u výboru klubu o prodloužení chovnosti o jeden rok, fena se musí předvést na bonitaci. K žádosti o vystavení KL musí být předloženo potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik.
 3. Chovnost psa je 8 let, stejně jako u feny si může majitel psa zažádat o prodloužení chovnosti. Pes musí být také předveden na bonitaci.     
 4. Z chovu se vylučují : a/ chovní jedinci, z  nichž prokazatelně často pocházejí potomci s hrubými  dědičnými

                                              vadami exteriéru (např. kryptorchismus, chudozubost) a agresivní jedinci .   

                                   b/ chovní jedinci, kteří dovršili horní věkovou hranici a nebylo zažádáno  o prodlouže-

                                       ní  chovnosti  

 

IV.          Chovatel, majitel chovného psa

 1. Majitel chovného psa, či feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému jedinci a může to doložit  jeho průkazem původu, což je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného psa či feny.
 2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována u FCI.
 3. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.
 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně původním majitelem vedení spolku a plemenné knize. Při pronájmu feny musí být vyhotovena smlouva o pronájmu, která se posílá plemenné knize a hlavnímu poradci chovu.
 5. Změna držení u chovného psa musí být nahlášena neprodleně (do 24 hodin), u chovné feny do 15-ti dnů.
 6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele, nebo držitele a na něj jsou převedeny všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným  psem. Při změně majitele březí feny musí být toto oznámeno i majiteli krycího psa.
 7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
 8. V případě více vlastníků chovného jedince, je nutno doložit plemenné knize a výboru klubu souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů, nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli.  
 9. Každý chovatel je povinen vést knihu odchovů pro každou svou chovnou fenu a předložit ji na požádání HPCH  či  kontrolnímu orgánu klubu nebo ČMKU. Každý majitel chovného psa je povinen vést za stejných podmínek  knihu krytí.  Obě knihy jsou vázány na chovného jedince a při převodu na jiného majitele musí být předány s ním.
 10. Chovatel či držitel chovného jedince je povinen pečovat o psy řádným způsobem, dodržovat podmínky hygieny a péče o zdraví zvířat a respektovat v tomto smyslu platná zákonná nařízení a vyhlášky. Dále je povinen umožnit přístup ke kontrole osobám pověřeným výborem spolku a poskytnout jim k tomu  účelu úplné a pravdivé podklady a informace. Spolek je oprávněn v odůvodněných případech dočasně omezit, nebo dát podnět na ČMKU k zakázání chovu  buď konkrétního jedince, nebo celé chovatelské stanice, zjistí-li porušení řádů.
 11. Každý chovatel a majitel chovného jedince se zavazuje, že nebude produkovat štěňata bez PP.
 12. Nežádoucí krytí - dojde-li k nežádoucímu krytí feny, musí být krytí okamžitě hlášeno poradci chovu. Vrh musí být zapsán do  Knihy odchovů  a započítává  se do řádných vrhů. Každý případ bude posuzován individuelně výborem klubu, v případě nejasnosti původu štěňat bude nařízena krevní zkouška. Veškeré náklady spojené s řízením (např. cestovné) hradí chovatel.
 13. Nežádoucí krytí – dojde-li k nežádoucímu krytí psa, musí být též okamžitě hlášeno poradci chovu, zapsáno do knihy krytí a pes ten den již nesmí krýt jinou fenu.                           

 

 1. Krycí list
  1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví na žádost chovatele HPCH krycí list.  Zažádáno musí být v časovém předstihu (alespoň  14 dní ). Je možné též expresní vystavení KL – do 3 prac. dnů a to za poplatek 500,- Kč . Částka bude zaplacena při kontrole vrhu. Při nezabřeznutí feny nebude vystaven nový KL do té doby, než bude dluh vyrovnán.
  2. Poradce chovu navrhne 1-3 vhodné krycí psy (řízený chov). Chovatel má právo odvolání se proti rozhodnutí HPCH doporučeným dopisem k výboru spolku. Chovatel si může navrhnout krycí psy sám, ale poradce chovu může jeho návrh zamítnou za předpokladu, že spojení ohrožuje základní chovatelský cíl. S ohledem  na genetickou variabilitu plemene je opakované krytí stejných rodičů možné až po ověření výsledku předchozího spojení (zdraví, vlastnosti), nesmí docházet ke zhoršení a zvířata nesmí vykazovat vylučující vady (viz. Bon. řád b.10)
  3. Krycí list má platnost půl roku (může být na základě žádosti chovatele prodloužen o 3 měsíce). Po vypršení této doby musí být do 15-ti dnů vrácen zpět HPCH.    

4.    Krycí list se vystavuje v originále a jedné kopii ( ta zůstává u HPCH jako evidenční ). Originál  zasílá HPCH            

       chovateli, který ho po uskutečněném  krytí potvrdí svým podpisem a datem krytí. Musí být podepsán i  drži- 

       tel chovného psa . Po krytí se vrací do 7 dnů zpět HPCH.  

5.    Řádně vyplněný a podepsaný KL je dokladem, který je součástí  přihlášky vrhu  nutné k  zápisu štěňat  a PP. 

6.    KL se vyplňuje i v případě, že oba jedinci patří témuž majiteli.

7.    V případě neuskutečněného krytí v termínu platnosti KL je chovatel povinen vrátit KL   na adresu HPCH  a

       to  nejpozději do 7 dnů od skončení platnosti.

8.    Před krytím psem zahraničního chovatele  musí  chovatel  HPCH předložit fotokopii  PP  psa, kopii RTG

       výsledku DKK, DLK, potvrzení o uchovnění a plnochruposti. Pes musí splňovat podmínky pro  uchovnění

       dle našeho  bonitačního řádu.

9.    Před uskutečněným zahraničním krytím si musí majitel chovného jedince ověřit – zkontrolovat, že druhý

jedinec je zaregistrován pod FCI.           

 

 1. Krytí
  1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci , na základě platného krycího listu.
  2. Chovná fena může mít vrh pouze jednou v kalendářním roce. Výjimku může v odůvodněných případech povolit jen HPCH .Pokud dojde po předchozím vrhu k nechtěnému  nakrytí feny a odchovu štěňat v jednom kalendářním roce, nebude fena v následujícím roce použita k chovu.
  3. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.
  4. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené majitel feny. Držitel psa je povinen se o fenu řádně starat v době kdy je u něj umístěna za účelem krytí.
  5. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě krytí formou štěněte přísluší první volba chovateli a druhá majiteli krycího psa.
  6. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č. 87/1987 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa, nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU.
  7. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem. Právo krytí zdarma zanikne úhynem psa či feny.
  8. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. Před krytím musí být zkontrolována identita obou jedinců, správnost bude potvrzena podpisem KL.
  9. Majitel krycího psa zanese údaje o krytí do knihy krytí, tomuto podléhá jak nežádoucí krytí, tak i krytí zahraniční feny
  10. Nezabřeznutí feny je chovatel povinen ohlásit poradci chovu nejpozději do 75 dnů ode dne krytí. Spolu s hlášením odešle chovatel i KL. Hlášení se podává i majiteli krycího psa. Spolek je oprávněn si nezabřeznutí feny ověřit.
  11. V odůvodněných případech může HPCH odmítnout vystavit KL (velmi špatná kondice feny, těžký porod, extrémně početný předchozí vrh…).
  12. HPCH je oprávněn omezit počet krytí jednoho psa v případě, že tímto krytím je omezena populace BŠO –nedostatek nepříbuzných jedinců. Totéž platí i pro opakované krytí jedné feny stejným psem. Zároveň je oprávněn zakázat krytí navrhovaným psem v případě, že pes prokazatelně zhoršuje kvalitu potomků. Proti rozhodnutí HPCH se lze odvolat k výboru spolku.
  13. Majitel krycího psa může odmítnou krytí feny, musí však tuto skutečnost neprodleně oznámit HPCH. 

 

 1. Vrh

 

 1. Každý vrh musí být ohlášen celý a najednou ( počet štěňat a pohlaví ) do 5-ti dnů po narození HPCH a majiteli krycího psa.
 2. Chovatel je povinen  pečovat o  svou fenu v době  březosti a  kojení  a rovněž o celý  vrh štěňat tak,  aby byl

zaručen jejich zdárný vývoj po celou dobu. Musí pravidelně očkovat, odčervovat a odblešovat Pokud chovatel nemůže mít fenu z vážných důvodů  v této době ve vlastní péči, musí tuto skutečnost neprodleně ohlásit poradci chovu.                                                                                                                          

 1. Zrůdná štěňata musí být utracena veterinárním lékařem do 5-ti dnů od narození. Chovatel je povinen o této skutečnosti informovat HPCH.
 2. Počet štěňat ve vrhu není omezen . V případě nedostatečné laktace feny nebo jejím úhynu se chovateli dopo-

        ručuje  použití kojné feny nebo umělého odchovu. Tuto skutečnost musí chovatel rovněž  oznámit.

 1. HPCH (nebo jím pověřená zkušená osoba ) je oprávněn vrh kontrolovat a to 1-2 x  před odebráním štěňat od matky. Zároveň je provedena kontrola všech BŠO, kteří se nacházejí na místě kontroly. Nezastihne-li  kontrolní orgán fenu a všechna štěňata v péči chovatele  nebo na ohlášeném místě , považuje se tato skutečnost za porušení tohoto řádu. Stejné porušení řádu představuje i jednání chovatele, které neumožní kontrolním orgánům  provést kontrolu vrhu. Chovatel se tím vystavuje nebezpeční nezapsání vrhu do plemenné knihy.  Náklady spojené s kontrolou vrhu hradí chovatel ( cestovnédle vyhlášky 119/92 + zápisné ). Při kontrole  bude s chovatelem vyplněn protokol o kontrole vrhu.
 2. Ve smyslu ustanovení  FCI v rámci zajištění identity štěňat  se provádí tetování a to po  42. dnu  stáří štěněte. Tetování se provádí do  pravého ucha a je povinné. Provádí ho výhradně veterinář nebo osoby odborně způsobilé dle § 59 Veterinárního zákona. Pokud je při kontrole vrhu zjištěno nečitelné tetování, je chovatel povinen nechat štěně před odběrem přetetovat do levého ucha a toto si dát potvrdit do formuláře Protokol o KV, který musí být potom odeslán HPCH. Do doby vyřízení bude pozastaveno vydání PP. Čipování je dobrovolné. Tetovací čísla obdrží chovatel z  plemenné knihy a tetování si zajistí sám.
 3. 7.       Kontrolou vrhu nepřebírá spolek odpovědnost za chovatele.

 

VIII.        PRODEJ

 1. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel, který je povinen upozornit kupujícího na všechny jemu známé vady a nedostatky, které snižují hodnotu štěněte a sdělit, že identita štěněte je dána tetovacím číslem, jehož viditelnost musí být průběžně kontrolována. Doporučuje se uzavřít písemnou dohodu.
 2. Minimální věk pro odběr štěňat od feny  8 týdnů .
 3. Chovatel je povinen  poučit nové  majitele o existenci Klubu bílého ovčáka, předat přihlášku do klubu a

        informační brožuru

4.    Chovatel je povinen  zaslat do  čtyř  měsíců poradci chovu  jména a  adresy nových  majitelů, nesplní-li toto,   

       nebude povoleno další krytí feny.           

5.    Komisní prodej a prodej štěňat pro pokusné účely není dovolen.

 

IX.                VÝVOZ

 1. KBO nebrání individuálnímu vývozu štěňat do zahraničí.
 2. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být označen  pověřeným  pracovištěm PK ČMKU a  označen : razítkem Export Pedigree, reliéfním razítkem  se  znakem   ČMKU, hologramem,  kulatým razítkem ČMKU, včetně podpisu  pracovníka, jménem a  adresou nového majitele, datem vystavení.

 

 1. X.                  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ    
 2. Porušením výše uvedených ustanovení řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení a bude potrestán podle závažnosti přestupku.
 3. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoli plemene bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání.
 4. Přestupky chovatelů řeší výbor spolku dle závažnosti za přítomnosti porušitele řádu.

4.     Veškerá důležitá korespondence (KL, podklady pro vystavení PP, PP ) musí být zasílána doporučeně.

5.     Funkcionáři provádí své služby vyplývající z funkčních povinností  pro členy klubu. Pro nečleny klubu za

        poplatky, které jsou  (kromě svodu a výstav) 5 x vyšší než pro členy.  S nečlenem   musí být před   

        vystavením KL uzavřena Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu.  

6.     Změny v  řádu  je  možno učinit jen po  odsouhlasení členskou  schůzí, přičemž změny některých částí  řádu 

        nevedou k celkové neplatnosti tohoto řádu.

7.     Dnem, kdy tento  Řád vstupuje v platnost, pozbývá platnosti dřívější ustanovení tohoto řádu.  

 

Schváleno členskou schůzí ve Svojanově 25.3.2016

 

 

Bonitační řád KBO

 

Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která slouží k zajištění zdravého a kvalitního chovného materiálu, zejména k získávání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech předvedených jedinců, jejich nedostatcích a vadách ve srovnání se standardem plemene. Tato akce je veřejná, konaná třikrát  ročně a její konání musí být ohlášeno předem . Každý má právo účasti.

Získané údaje na bonitacích se zaznamenávají ve formě kódu do bonitační karty a jsou součástí údajů o psu nebo feně a slouží jako jeden z podkladů pro sestavování rodičovského páru.

 

 1. Bonitaci provádí minimálně tříčlenná, výborem spolku určená bonitační komise, kde jsou : 

rozhodčí pro exteriér, poradce chovu a člen klubu.

 1. Bonitace se může zúčastnit pouze pes či fena , kteří mají splněny následující podmínky :
 • Čistokrevnost prokázána PP vydaným plemennou knihou uznávanou FCI a spolkem
 • Účast a splnění podmínek svodu dorostu ve věku od 6–18měsíců (výjimečně 24 měsíců ). U importova- 

ných jedinců,  kteří byli dovezeni starší, tato podmínka odpadá.

 • Absolvování nejméně dvou výstav od třídy mladých výše,  na kterých je zadáván titul  CAJC , CAC -

- mezinárodní, národní, klubová či speciální. Alespoň jedna musí být na území ČR. Nezáleží na výstavním ohodnocení.

 • Vyhotovení RTG kyčelních kloubů a loketních  (RTG DKK a DLK). Minimální věk pro snímkování  kloubů je 16 měsíců stáří ( v den provedení snímkování).
 • Do chovu mohou být bez omezení zařazeni pouze psi a feny s RTG 0/0 ( FCI A ) negativní, s RTG 1/1 (FCI B).  Feny s RTG 2/2 (FCI C) mohou mít 1 vrh za dva kalendářní roky, přičemž pes musí mít RTG 0/0 (FCI A). Jedinci s DLK O (FCI A) mohou být zařazeni do chovu bez omezení, s DLK 1 (FCI B) musí mít nulovýprotějšek, s DLK 2+3 (FCI C+D) do chovu puštěni nebudou.

Plnochrupost + standardní výška, pes 58-67 cm, fena 53-62 cm.  

 • Minimální věk pro posouzení na bonitaci u obou pohlaví činí 16 měsíců a pro zařazení do chovu u psa 18 měsíců a u feny 20 měsíců, v den dovršení.
 • U importovaných jedinců je povinností majitele předvést je k bonitaci, jedinec musí být vyhodnocen – DKK, DLK - v ČR).  Snímky (na CD) musí být zahraničním  zhotovitelem zaslány přímo klubovému vyhodnocovateli, který je znovu posoudí. Dále musí mít PP přeregistrovaný plemennou knihou ČMKU + 2 výstavy ( tolerují se ty v zahraničí).
 • Čitelné tetovací číslo pro kontrolu totožnosti (nevztahuje se na jedince importované ze země, kde není povinné). Pokud je tetovací číslo špatně čitelné, je nutné  psa či fenu přetetovat, ale pouze s písemných potvrzením tetovače, že se jedná o identického jedince.
 • Dobrý zdravotní stav  a potvrzení o vakcinaci (očkovací průkaz nebo pas)

Háravé feny na bonitaci mají přístup, majitel to však musí nahlásit na začátku akce a fena bude posouzena až nakonec.  

 1. Výsledek bonitace je zapisován do bonitační karty.  Její originál si ponechá  poradce  chovu  a  kopii  obdrží

majitel bonitovaného zvířete. Potvrzení o výsledku bonitace se zapíše do  PP s podpisem posuzovatele a dvou členů bon. komise.

 1. Pokud jedinec splní podmínky bonitace, zaznamenává se výsledek CHOVNÝ. U jedinců předvedených z důvodu prodloužení chovnosti se zaznamenává „prodloužení chovnosti „. Neposuzuje se povaha ani exteriér, ale celkový zdravotní stav.
 2. Pokud jedinec nesplní podmínky  bonitace z důvodu vad exteriéru, zaznamená bon. komise výsledek NECHOVNÝ do přílohy PP i do bonitační  karty. Opakování bonitace v tomto případě není možné.   
 3. 6.         Na opakování bonitace má nárok jen jedinec, který na předešlé bonitaci z důvodu nepřipravenosti nemohl být změřen, nemohl mu být zkontrolován chrup ( u psů varlata). Opakovat bonitaci lze jen 2x ( a to i v případě "odstoupení" z bonitace řádné. 
 4. V případě, že jedinec na základě výsledku bonitace nebyl  uchovněn, či byla-li mu bonitace odložena , bonitační poplatek se nevrací.

8.     Do chovu nesmějí být zařazeni  jedinci, na nichž byl proveden chirurgický zákrok k odstranění nebo zakrytí

jakékoli vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu.

9.     Z bonitace se vylučují :

jedinci, kteří nesplňují kriteria DKK a DLK, výšky, mají neúplný, i neprořezaný, nadpočetný, zdvojený chrup a jiné anomálie, vady skusu, nestand. vzhled, srst, jedno i oboustranní kryptorchidi, jedinci nervově labilní či příliš agresivní  (viz bonitační karta) 

10.   Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru spolku, ve lhůtě do 30-ti kalendářních dnů od obdržení bonitačního výsledku. Odvolání je nutno podat písemně, doporučeným dopisem, adresovaným do sídla KBO. Pro splnění termínu pro odvolání platí datum odeslání. Vyhoví-li výbor tomuto odvolání, bude bonitace opakována před zvláštní bonitační komisí (jiný rozhodčí exteriéru) při nejbližší další bonitaci. Při neúčasti bonitovaného jedince na nejbližší další (opakované) bonitaci platí původní rozhodnutí bonitační komise. Rozhodnutí zvláštní bonitační komise o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat ani podat jiný opravný prostředek. 

11.   Ve výjimečných a odůvodněných případech může výbor spolku za základě žádosti HPCH udělit výjimku.

12.   Při zapůjčení zahraničního psa musí být pes uchovněn v zemi majitele a musí splňovat podmínky pro

        uchovnění dle našeho  bonitačního řádu. Krytí potvrzuje do KL český držitel a krytí se považuje za 

zahraniční.

 1. V případě odvolání se proti výsledku RTG u Veterinární komory je majitel jedince povinen výsledek odvolání  oznámit HPCH.

 


 

Schváleno členskou schůzí ve Svojanově 25.3.2016